KORTE AVONDDIENST
geïnspireerd door de Byzantijnse vespers
 

De dienst begint zonder extra verlichting in het schemerende licht van de avond. Op het altaar staat een kandelaar met brandende kaars.  

Opening
vg. Gezegend onze God, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
al. Amen.
Lct: Komt, laat ons aanbidden en buigen voor God, onze Koning!
Komt, laat ons aanbidden en buigen voor Christus, onze God en Koning!
Komt, laat ons aanbidden en buigen voor onze Heer Jezus Christus,
werkelijk God en onze Koning!

Psalm 104
Gezongen of gelezen. Ook een andere  psalm is mogelijk. Bijvoorbeeld psalm 103.

Gebed
Vg. Bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Heer, Gij zijt barmhartig en goed,
Uw liefde kent geen grenzen.
Verhoor ons bidden en luister naar ons smeken.
Laat ons een teken zien van uw gunst.
Leid ons op uw weg en laat ons voortgaan in uw waarheid.
Verblijd ons hart in ontzag voor uw heilige Naam.
Want Gij zijt groot, Gij alleen God;
onder de goden is niemand aan U gelijk.
Heer, Gij zijt machtig in uw ontferming
en uw goedheid is uw kracht.
Gij helpt allen, Gij troost allen
en Gij verlost allen die vertrouwen op uw heilige Naam.
Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding,
Vader, Zoon en heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
al. Amen.  

Dienst van het Licht  
Na het gebed neemt de voorganger/ster een kandelaar met een brandende kaars van het altaar en zegt:
vg: Zie hier het Licht van Christus, zie hier het licht der wereld!
al.  Vriendelijk Licht van de heilige glorie van de onsterfelijke Vader,
de Hemelse, Heilige, Zalige: Jezus Christus,
nu de zon ondergaat en wij het avondlicht zien,
bezingen wij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, God.
Waardig, Gij, ten allen tijde bezongen met toegewijde stemmen,
Zoon van God, Gij die leven geeft,
daarom bezingt de kosmos Uw Glorie.
 

Tijdens dit gebed, eigenlijk een lied, steken enkele mensen de nog niet brandende kaarsen aan en doen meer lichten aan in de kerkruimte.

Lezing uit de heilige Schrift  
Kort woordje: door de voorganger/ster  
Stilte (enige minuten)
 
Voorbeden  
vg. Laten wij ons avondgebed voor de Heer voleindigen:  
al. Heer, ontferm U!
vg. Om de vrede van God en om verlossing, bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg.  Om vrede in de wereld,
het welzijn van de heilige kerken van God
en om de eenheid van allen, bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor dit huis van heiligheid
en voor hen die er binnengaan met geloof, eerbied en vreze Gods,
bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor zijne heiligheid de paus van Rome,
en voor onze bisschop €¦, bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor heel het volk,
voor de priesters, voor de diakens,
voor hen die in het pastoraal dienstwerk zijn aangesteld
en voor al onze broeders en zusters in Christus,
bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor de overheid en voor allen
die verantwoordelijkheid dragen en dienst verlenen
omwille van vrede, veiligheid en welzijn in ons land,
bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor deze stad, voor dit klooster, voor deze gemeenschap,
voor alle steden en dorpen,
en voor de mensen die daar wonen,
bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor goed weer,
voor overvloed van de vruchten der aarde
en om vredige tijden, bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Voor de reizigers op zee, te land en in de lucht;
voor de zieken en lijdenden,
voor de gevangenen,
voor de ontheemden en om hun redding, bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!
vg. Dat wij bevrijd mogen blijven
van alle rampen, geweld, nood en gevaar,
bidden wij de Heer:
al. Heer, ontferm U!  

Hier kunnen andere intenties worden ingevoegd.  
Vg. Help en red ons,
wees barmhartig en bescherm ons,
o God, door uw liefde:
al. Heer, ontferm U!
vg.
Dat deze avond vreedzaam,
heilig en zonder zonden mag zijn, vragen wij de Heer:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Om een engel van vrede,
een trouwe gids op ons pad, vragen wij de Heer:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Om vergeving en vrijspraak
van onze zonden en fouten, vragen wij de Heer:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Om wat goed en nuttig is voor ons,
en om vrede voor de gehele wereld, vragen wij de Heer:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Dat wij ons leven
in vrede en boetvaardigheid mogen voleinden,
vragen wij de Heer:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Dat het einde van ons leven christelijk mag zijn,
zonder schaamte, vreedzaam en zonder pijn,
en om het juiste antwoord voor de rechterstoel van Christus,
vragen wij:
al. Geef het ons, o Heer!
vg. Terwijl wij de heilige, boven allen gezegende
koningin en Moeder van God, Maria,
gedenken samen met alle heiligen,
bevelen wij onszelf aan
en ieder van ons
en heel ons leven aan Christus, onze God:
al. Aan U, o Heer!  
vg. Grote en verheven God!
Gij alleen zijt onsterfelijk.
Gij woont in het ontoegankelijk licht.
In uw wijsheid hebt Gij het heelal geschapen:
Gij hebt het licht gescheiden van de duisternis.
Gij gaf de zon heerschappij over de dag;
de maan en de sterren heerschappij over de nacht.
In dit uur laat Gij ons, ondanks dat wij zondaars zijn,
tot U komen met onze avondliederen van lofprijzing.
Laat in uw goedheid ons gebed opstijgen
als wierook voor uw aanschijn
en neem het aan als een welriekende geur.
Vervul ons deze avond en de komende nacht van uw vrede.
Be ­kleed ons met de wapens van het licht.
Houd ons vrij van de huivering van de nacht
en de angst die in het duister rondwaart.
Geef ons een nachtrust die onze zwakheid te hulp komt,
een slaap vrij van angstige dromen.
O Meester en Gever van het goede,
laat ons, als wij deze nacht in bed liggen,
stil uw Naam in gedachten houden.
Dan zullen wij, door uw vreugde verblijd
en verlicht door uw gebo ­den,
weer opstaan om uw goedheid te prijzen
en uw barmhartigheid afsmeken,
niet alleen voor onszelf, maar voor heel uw volk.
Omwille van de Moeder van God
raak ons leven aan met uw liefde.
Want Gij zijt goed en vol liefde voor ons, o God,
en U geven wij eer, Vader, Zoon en heilige Geest,
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Al.  Amen  

Avondzegen
Lct. Gewaardig U, o Heer,
ons deze nacht zonder zonde te bewaren.
Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen,
geprezen en verheerlijkt is uw Naam in eeuwigheid.
Amen.
Moge uw barmhartigheid komen over ons, Heer,
want op U hebben wij onze hoop gesteld.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, o Meester, onderricht mij naar uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, o Heilige, verlicht mij door uw gerechtigheid.
Heer, uw barmhartigheid duurt voort tot in eeuwigheid.
Veracht toch het werk van uw handen niet.
Want aan U is de lof, aan U ons lied,
aan U de eer, Vader, Zoon en heilige Geest,
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lofzang van Simeon

Al.  Laat nu, Heer, uw dienaar heengaan,
naar uw heilig woord in vrede,
want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,
dat Gij bereid hebt voor alle volkeren.
Licht, Licht tot verlichting der heidenen
en tot glorie van uw volk Israël.

Onze Vader
Gezegd of gezongen

Eindzegen

Vg. Christus, onze waarachtige God,
moge zich over ons ontfermen en ons redden,
omwille van zijn heilige Moeder,
door de kracht van het kostbaar en levendmakend Kruis;
en op voorspraak van de heilige machten des hemels;
van de roemrijke profeet en voorloper en doper, Johannes,
van de heilige en roemrijke apostelen;
van onze heilige Vader, Nicolaas,
aartsbisschop van Myra in Lycië, de Wonderdoener;
van de heilige en zegerijke martelaren en martelaressen;
van onze eerbiedwaardige door God gedragen vaders en moeders;
van de grootouders van Christus, Joachim en Anna;
van de heilige (de naam van de heilige van deze dag, of van de kerk);
en van alle heiligen: want Hij is goed en bemint de mens.
al. Amen.  

Meer teksten en/of melodieën voor deze avonddienst, of voor teksten en   melodieën voor in een eucharistieviering zijn te vinden in het Byzantijns Liturgikon, Tilburg-Zagreb 1991. Dit liturgikon uit de oosterse traditie kan u ideeën en inspiratie bieden bij het voorbereiden van vieringen. Het is verkrijgbaar bij de St Willibrord Vereniging. Daar kunt u ook terecht voor adviezen en suggesties voor vieringen en/of activiteiten op de Zondag voor de Oosterse Kerken.