De spiritualiteit van de Oosterse kerken is er een van kijken, van diepte zien, het is er een van het leven vieren, van ervaring dat er iets achter zit..., als bij die maskers..., de ervaring van de doorzichtigheid van de werkelijkheid, een spiritualiteit van Gods aanwezigheid hier en nu... De Verrijzenis-icoon bijvoorbeeld toont ons hoe in het alledaagse leven van Jezus God aan het licht komt: centraal het afdalen in het rijk van de dood om de verloren mens te zoeken en omhoog te trekken, er omheen het leven van alle dag, met zijn geboortepijn en vreugde, met zijn jeugd en opdracht, met zijn belofte en afscheid... Opvallend hoe Maria €™s leven erin verweven is, in alle openheid een leven waarin God aan het licht kan komen... Dus ook dat van ons!...
De plaatjes rondom de verrijzenis-icoon zijn geen randverschijnselen... Alleen in Zijn leven van elke dag werd diepte duidelijk. Werd duidelijk wie Hij was... In de Doop in de Jordaan, op de Tabor, bij de Hemelvaart: 'Deze is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Door te kijken naar deze icoon worden wij uitgenodigd diepte te zien, worden wij opgenomen in het verhaal God en mens, zoals Maria in haar leven dieper keek.
 Als je dus de Zondag voor de Oosterse Kerken wilt vieren, laat je dan eens uitnodigen diepte te zien, de diepte, de doorzichtigheid, het zegenkarakter van de wereld, het karakter van 'gave' van deze wereld.
Daarom stellen wij voor:
Ga eens met iconen om. Nee, eens een icoon of vraag  er een aan bij de St Willibrord Vereniging. Houdt  eens een icoonmeditatie of een wijding van een icoon: 'Mensenbeelden zijn God niet te min. In mensengezichten kijkt Hij ons aan'. Een viering waar kijken centraal staat en Gods aanwezigheid gevoeld wordt. Hieronder volgt de volledige tekst van een icoonwijding. Je kunt natuurlijk ook een gedeelte nemen.  

Icoonwijding
De icoon wordt midden in de kerk op een tafel gelegd. Iedereen komt eromheen staan, ja, met je neus er op! Je moet hem kunnen zien. En dan bidden wij.  

Priester:
Heer God, Machtige,
Gij woont onder ons.
Gij hebt aan onze vaderen uw woord gegeven:
'Ik zal er zijn'.
En zie, uw aanwezigheid lichtte op
in het mooiste dat mensen te bieden hebben:
zilver, goud en zijdedraad,
toegewijd handwerk, levenskunst.
Veelkleurig is uw woord geworden:
een huis van verbondenheid
waarin het goed wonen is.
Zo kreeg uw Verbond met Israël gestalte,
zo hebt Gij met ons geschiedenis gemaakt.
Nee, mensenbeelden zijn U niet te min,
de iconen van uw geliefden zijn aan U welbesteed.
In mensengezichten kijkt Gij ons aan,
uw Naam gaat lichtend over onze aarde.
En wij, wij mogen onze ogen geloven
en uw heerlijkheid genieten.
Met eerbied kijken wij op naar hen,
die uw gestalte vormden in ons midden,
uw heiligen. Zij gingen ons voor,
stralend levend, doende gerechtigheid.
In hun spoor willen wij gaan,
uw zege tegemoet, uw rijk van vrede en geluk.
Zo bidden wij U.
 

Bij een icoon van Christus
Zie deze icoon,
dit beeld van uw lieveling, uw kind.
Mens als wij, heeft Hij zich niet vastgeklampt
aan macht en majesteit,
heeft Hij geen aanzien als een God gezocht.
Maar in Hem alleen hebben wij U gevonden.  
Niet voor hout of verf buigen wij nu
maar voor zijn Naam boven alle namen
Jezus Messias, Levende Zoon,
beeld en gelijkenis van U die leeft.
Zie ons staan, neem ons aan.

Bij een icoon van een heilige
Zie ook deze schildering, deze icoon,
onze gedachtenis aan de heilige ...
met zorg en eerbied uitgetekend,
uw aanwezigheid met haar/hem
zo goed als kan verbeeld.
Zegen dit maaksel van onze handen,
dan is het goed.
Heilig het met uw heiligheid.
Mensen zullen hier bidden en zingen,
roepend de naam van uw geliefde ...:
als Gij er zijt, dan is het zeer goed.
Zo bidden wij tot U die luistert,
bewogen en getrouwe God,
levensbron en stroom van liefde.
Wij vragen U: behoed ons,
laat rampspoed en nood,
alles wat dreigt toch verre van ons blijven.
Laat geen ziekte ons lichaam aantasten,
geen pijn knagen aan onze ziel.
Zegen ons, blijf bij ons met uw liefde,
omwille van uw geliefde ...
Gij zelf zijt immers de bron van alle toewijding
en oorsprong van al het goede dat wordt gedaan.
Uit U komen wij voort,
naar U gaan wij uit,
uw Naam noemen wij met ere:
Vader, Eniggeboren Zoon en heilige Geest
die levend maakt en het levende behoudt,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.  

Hierna kan het volgende gebed volgen:  
Priester: Vrede aan u allen!
Allen: En met uw geest.
Priester: Buigt uw hoofden voor de Heer!
Allen: Voor U, O Heer!
Priester: Heer God,
Gij hebt ons mensen geroepen
om uw beeld te zijn.
Maar telkens weer klampten wij ons vast
aan eigen beeld en eigen macht,
krampachtig, zonder oog en oor voor U.
Totdat een nieuwe mens opstond,
uw Gezalfde: broeder en dienaar ten einde toe.
Hij is door U herkend als een mens naar uw hart,
eindelijk uw beeld en gelijkenis,
eerste van uw schepping,
enige weg ten leven.
En Gij hebt het aanschijn der aarde vernieuwd
door de velen die volgden in zijn spoor,
levend als mensen van God.
Wij kijken in bewondering naar hen op,
want in hen hebt U zich laten zien.
Wij buigen diep voor hen,
met U voor ogen.
Wij geven ons aan U gewonnen.
Aan U de eer.
Nu smeken wij: komt met uw zegen,
uw woord van den beginne,
uw visioen van licht.
Wees hier aanwezig,
sprankelend en levend als water, dit water.


De priester neemt het gewijde water
 
Zegen deze iconen,
wijd ze aan uw toekomst toe.
Laat ze uw glorie en levenswil uitstralen
zoals ... dat deed (deden).
En zegen allen die hier komen zingen en bidden,
wijd hen toe aan uw hartewens:
vrede, vriendschap, verbond van liefde.
Doe lichten over ons de Naam van uw geliefde Zoon:
Jezus de Heer.
Gezegend Hij,
en Gij met Hem,
en de heilige Geest en Levendmaker,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Allen: Amen.  

Priester: Dat deze iconen geheiligd worden
door de zegen van de heilige Geest,
door de besprenkeling met dit heilig water,
toegewijd voor altijd aan de Naam
van Vader, Zoon en heilige Geest.
Allen: Amen.  

Psalmsuggesties
Psalm 19 of psalm 65

Eventueel een Gloria (op een byzantijnse melodie)


Gebed
Laat stralen in ons hart, menslievende meester,
het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis
en open de ogen van onze geest
om de verkondiging van uw Evangelie te verstaan.
Geef ons ontzag voor uw geboden;
laat ons leven als geheiligden;
laat ons alleen denken en doen wat uw behaagt.
Want Gij, Christus onze God,
zijt het licht van ons leven.
Tot U zingen wij onze lof
en tot uw eeuwige Vader
en uw heilige Geest, die levend maakt
en het levende behoudt,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Evangelie

Slotgebed
Heilige Heer, die leeft in den hoge
en steeds neerziet op uw schepping.
Wij hebben ons hoofd gebogen voor U
en bidden U, heilige der heiligen:
strek uw onzichtbare hand uit over uw heilig volk
en zegen ons allen.
Want Gij toont ons steeds uw milde zorg en redt ons,
en U zingen wij onze lofprijzing,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.