De Bisschoppelijke Vastenaktie is in 1961 opgericht door de Nederlandse bisschoppen om gedurende de vastentijd te werken aan bewustmaking en fondsenwerving ten behoeve van ontwikkelingshulp. Vastenaktie wil daarbij een beweging zijn van mensen en groepen die in de aloude evangelische traditie en geïnspireerd door het katholieke denken over vasten voor elkaar 'brood voor onderweg' willen zijn. De katholieke Sociale Leer is daar bij het uitgangspunt; de integrale ontwikkeling van de mens, zoals verwoord in de encycliek Populorum Progressio het doel.


 


Vastenaktie steunt projecten in het Zuiden, met name concrete, sociaal-economische basisinitiatieven die er structureel toe bijdragen dat mensen zelf hun samenleving opbouwen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in Nederland ten behoeve van haar projectpartners in het Zuiden. Bovendien werkt ze aan bewustwording en gedragsverandering door de leef- en werkomstandigheden van mensen in het Zuiden te verbinden met de leefsituatie van mensen in Nederland.
Ten behoeve van haar jaarlijkse campagne in de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) ontwikkelt ze o.a. werkboeken voor bezinning en liturgie. Ook verspreidt Vastenaktie in katholiek Nederland de
'hongerdoeken'. Alle hongerdoeken vindt u onder de hongerdoeken-knop.
De Bisschoppelijke Vastenaktie en de Bisschoppelijke Adventsactie werken samen. Voor de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met de katholieke ontwikkelingsorganisatie
Cordaid.
 

Vastenaktie
Postbus 95408,
2509 CK Den Haag