De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid is in 2000 ontstaan uit de krachtenbundeling van
Mensen in Nood , Memisa, Vastenaktie en Cebemo. De centrale doelstelling bestaat erin om in overeenstemming met de evangelische boodschap en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap in Nederland nood- en vluchtelingenhulp, medische hulp en hulp aan bijzondere doelgroepen te verstrekken en te werken aan structurele armoedebestrijding van achtergestelde groepen, met name in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europa.
Cordaid ondersteunt met ruim 250 mensen in Nederland jaarlijks 2300 programma's die door lokale organisaties zelf opgezet en uitgevoerd worden. Tevens ontplooit Cordaid activiteiten op gebied van lobby, bewustwording en steun aan achtergestelde groepen in Nederland. Cordaid maakt deel uit van diverse internationale netwerken, waaronder de rooms-katholieke koepels Caritas Internationalis, Cor Unum en Cidse, het internationaal verband van vastenacties. De organisatie beschikt over een jaarlijks budget van ongeveer 150 miljoen euro. Ze ontvangt haar gelden van de Nederlandse overheid, de Europese Unie en uit de campagnes van Memisa, Mensen in Nood en de Bisschoppelijke Vastenaktie. Via Vastenaktie is Cordaid vertegenwoordigd in de Nederlandse Missieraad.

Cordaid,
Lutherse Burgwal 10,
postbus 16440,
2500 BK Den Haag,
tel. 070 - 3136 300;
email: cordaid@cordaid.nl

http://www.cordaid.nl/